I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych
Użytkowników fanpage’a Transformacja Wiedzy Społeczno-Gospodarczej dostępnego pod
adresem:
https://www.facebook.com/Transformacja-Wiedzy-Spo%C5%82eczno-Gospodarczej-
104564225590419/
(dalej jako: Fanpage).

1.2. Właścicielem Fanpage’a oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych za
pomocą Fanpage’a jest SYNERGIA Beata Stebelska Regon 160140100, NIP 749-186-07-14
E- mail: synergia@synergia.info.pl (dalej jako: Administrator).

1.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Fanpage’a zgodnie z
przepisami prawa i zapewnia ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób
nieupoważnionych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkowników oraz cele ich zbierania

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

1) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z treści udostępnionych na Fanpage – wówczas
Administrator przetwarza imię i nazwisko Użytkownika;

2) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu Facebook poprzez
zamieszczanie komentarzy pod postami umieszczonymi na Fanpage’u – wówczas
Administrator wykorzystuje informacje zamieszczane przez Użytkownika w komentarzach pod
postami publikowanymi na Fanpage;

3) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu Facebook poprzez
kliknięcie przycisku „Lubię to” – wówczas Administrator przetwarza imię i nazwisko
Użytkownika;

4) prowadzenia działań promujących produkty i usługi Administratora w formie akcji
promocyjnych – wówczas Administrator przetwarza imię i nazwisko, opublikowane materiały
przez Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, datę urodzenia
Użytkownika.

Każdorazowo szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach akcji
promocyjnych prowadzonych przez Administratora określone zostaną w regulaminie tych
akcji.

5) prowadzenia działań promujących produkty i usługi Administratora, w których
zamieszczane mogą być zdjęcia Użytkownika – wówczas Administrator przetwarza wizerunek,
imię i nazwisko, nick Użytkownika; Każdorazowo szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Administratora określone
zostaną w regulaminie tych akcji.

6) wypełnienia obowiązków podatkowych zw. ze sprzedażą i prowadzeniem działań
promocyjnych – wówczas Administrator przetwarza imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę
urodzenia, PESEL Użytkownika;

7) dostosowania treści zamieszczanych na Fanpage’u do zainteresowań Użytkowników
– wówczas Administrator przetwarza informacje o najczęściej otwieranych materiałach
dostępnych na Fanpage’u.

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz okres ich
przechowywania

3.1. Administrator przetwarza wskazane w części II. dane osobowe tylko na podstawie
aktualnej podstawy prawnej.

3.2. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych Użytkownika jest:

1) Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane
osobowe Użytkownika przetwarzane są do momentu odwołania przez Użytkownika udzielonej
Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2) Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są do momentu zrealizowania obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3) Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe Użytkownika
przetwarzane są przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub
do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.

IV. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom przez
Administratora

4.1. Dane osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom, z którymi
współpracuje w ramach prowadzenia Fanpage oraz podmiotom świadczącym usługi
niezbędne do prawidłowej realizacji podejmowanych przez Administratora działań
promocyjnych (np. agencje marketingowe) i obsługi sprzedaży (np. firmom kurierskim)

Przekazanie danych osobowych Użytkownika do ww. podmiotów odbywa się na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniającej bezpieczeństwo
przekazanych danych osobowych Użytkownika.

4.2. Dane osobowe Użytkowników mogą także zostać przekazane innym podmiotom, jeśli
obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urząd skarbowy w zw.
z prowadzeniem sprzedaży oraz działań promocyjnych, lub też są do tego uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
Udostępnienie danych Użytkowników ww. podmiotom następuje w tym przypadku na
podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora.

4.3. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika tylko na
podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

V. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich
danych osobowych

5.1. Użytkownikom Fanpage przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem
przez Administratora ich danych osobowych:

1) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

2) Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

3) Prawo do usunięcia danych osobowych,

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które Administrator
przetwarza w ramach swojego Fanpage. Administrator nie ma możliwości przeniesienia
profilowych danych osobowych Użytkownika,

7) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie.
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości
elektronicznej na adres: synergia@synergia.info.pl Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Użytkownik uważa, iż
Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

6.1. W ramach korzystania z naszego Fanpage, dane Użytkowników mogą być przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.

VII. Pliki Cookies

7.1. Korzystając z naszego Fanpage Administrator zbiera w sposób zautomatyzowany pliki
cookies.
Na podstawie plików cookies Administrator może zidentyfikować urządzenie Użytkownika
końcowego, za pomocą którego Użytkownik wchodzi na stronę Fanpage. Administrator w ten
sposób zbiera informacje o ilości wejść użytkowników na Fanpage oraz o stopniu
zainteresowania Użytkowników publikowanymi przez Administratora treściami.
Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.2. Na Fanpage Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1) cookies „sesyjne” – tymczasowe pliki przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu zakończenia wejścia na Fanpage lub wyłączenia przeglądarki
internetowej,

2) cookies „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą Fanpage,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości
elektronicznej na adres e-mailowy Administratora: synergia@synergia.info.pl

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejsza polityka prywatności odnosi się tylko do Fanpage dostępnego pod adresem:
https://www.facebook.com/Transformacja-Wiedzy-Spo%C5%82eczno-Gospodarczej-
104564225590419/

9.2. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za te dane osobowe, które zostały
zamieszczane na Fanpage Administratora. Dane Użytkownika nie są wykorzystywane dla
celów innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

9.3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

9.4. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści
Polityki Prywatności na Fanpage na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów.

9.5. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Fanpage przez Użytkownika
traktowane jest jako oświadczenie woli Użytkownika o zaakceptowaniu nowego brzmienia
Polityki Prywatności Fanpage’a.

Opole, dnia 9 maja 2022 r.

Bądź z nami na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

advanced-floating-content-close-btn 

Pisma urzędowe

advanced-floating-content-close-btn 

ANALIZY RYNKU

 

BIZNESPLANY

advanced-floating-content-close-btn 

SZKOLENIA

 

COACHING