Źródło: stevepb/Pixabay.com

Nie pracuj dla pieniędzy, niech pieniądze pracują dla ciebie!

Autor nieznany

To nie jest taki sobie oderwany od rzeczywistości pusty slogan. Czy wiesz tak naprawdę, czym jest pieniądz?

Jak często mówimy: muszę pracować, żeby mieć pieniądze?
Mieć.

A na co?
Możesz odpowiedzieć: na życie – na konsumpcję, na rachunki.
I już? Na coś jeszcze? Na co?


A może zmienić kolejność? – Nie pracować na pieniądze, ale sprawić, aby pieniądze dla nas pracowały?

Jak?
– Tworząc coś, co je przyciąga.
Możesz odpowiedzieć, że przecież praca je przyciąga.
– No tak. Ale jaka pozwala im dłużej zostać i jeszcze się mnożyć? Co zapewni im dobre warunki do rozwoju? Do rozmnażania się? Co możesz zrobić, aby im to zapewnić?

Biegniesz dalej za pieniądzem? Z własnej woli? Bo takie jest życie?
Czy to może ktoś dorosły za Tobą biegnie, abyś zdobył_a dla niego pieniądze?
Zatrzymaj się na chwilę. Zmierz się z tym.

Proponuję Ci eksperyment: nie konsumuj wszystkiego. Przeznacz część pieniędzy na to, aby przyciągnąć nowe – sam_a ustal ile możesz, aby zachować równowagę. Może to być nawet złotówka. I zobacz, co się stanie.

A teraz przejdziemy do teorii 😉
(która, jeśli jest oparta na właściwych obserwacjach, to jest użyteczna. Tego się trzymajmy)

Co oznacza pieniądz w gospodarce?

Pieniądz jest uzgodnionym przez społeczeństwo towarem służącym obrotowi gospodarczemu, który wyraża wartość (cenę) wszystkich innych towarów i usług. Pieniądz zatem również ma określoną wartość.

Przez społeczeństwo rozumiemy tu 3 podstawowe podmioty tworzące gospodarkę: (1) gospodarstwa domowe (konsumentów), (2) przedsiębiorstwa i (3) instytucje rządowe (rząd).

Pieniądz jest aktywem, które można szybko zamienić na gotówkę stosunkowo niskim kosztem (szybko upłynnić bez utraty znacznej wartości). Aktywem, czyli majątkiem, który jest dostępny i można go od razu wykorzystać.

Jaką wartość ma pieniądz?

W ujęciu psychologicznym i filozoficznym z pewnością dla każdego nieco inną.

Natomiast w ujęciu gospodarczym (ekonomicznym) mówi się o dwóch wartościach:

 1. wartość nominalna pieniądza – wartość, jaka widnieje na monecie lub banknocie, wartość wytworzenia pieniądza;
 2. wartość realna pieniądza (towarowa) – wartość pieniądza jako towaru (stopa procentowa), zależna od ilości pieniądza w obiegu (im więcej pieniędzy w obiegu, tym mniejsza ich wartość i na odwrót; spadek wartości to deprecjacja, wzrost wartości to aprecjacja).

Należy podkreślić, że skoro mamy do czynienia z dwiema wartościami pieniądza, to jeśli występują rozbieżności pomiędzy nimi (a w rzeczywistości ciągle występują!), brak jest często adekwatnych działań zmierzających do utrzymania równowagi w gospodarce wynikający z trudności w bieżącym określaniu odchyleń. W efekcie spotykamy się z inflacją wyraźnie odczuwalną w portfelach.

Co można zrobić z pieniądzem ? Czyli funkcje pieniądza

W ekonomii wskazuje się 4 główne funkcje pieniądza, a więc 4 możliwości ich przeznaczania. Czegoś, co możesz z nimi robić:

 1. miernik wartości (odzwierciedla cenę, wartość innego towaru. Ustalając więc cenę tego, co chcemy sprzedać, ustalamy jednocześnie, jaką równowartość chcemy uzyskać)
 2. środek wymiany (cyrkulacji) (ekwiwalent za towar lub usługę w transakcjach kupna-sprzedaży; generalnie dotyczy to punktu 1, ale zostało jeszcze bardziej uwypuklone. Ponadto cyrkulacja to inaczej obieg – chodzi o obieg pieniądza w gospodarce)
 3. jednostka rozrachunkowa (środek płatniczy) (środek, za pomocą którego, można spłacać zobowiązania, rozliczać się. Ponieważ każda transakcja kupna-sprzedaży to też zobowiązanie, a więc ma to niejako związek z punktem 1 i 2)
 4. środek przechowywania wartości (bogactwa; inaczej środek tezauryzacji. Czyli to, co można uzyskać w wyniku sprzedaży i nie wykorzystywać na bieżące wydatki, ale z zamiarem co najmniej utrzymania tej wartości na przyszłość). Jednym ze sposobów jest przechowywanie pieniędzy na oprocentowanej lokacie bankowej (w depozycie bankowym).

Oprócz tych 4 podstawowych funkcji pieniądza mówi się o pieniądzu światowym (międzynarodowym). Ma się tu na uwadze taki pieniądz, który spełniająca wszystkie 4 funkcje łącznie.

Jak można zauważyć, pieniądz nie służy tylko do zakupu towaru czy usługi (środek wymiany) ani spłaty zobowiązań (środek płatniczy). Można w jego postaci przechowywać wartość. Można więc również sprawiać, aby ta wartość była możliwie jak najwyższa.
Jak? – Poprzez wykorzystywanie okazji przeznaczania pieniędzy na to, co pozwala na utrzymanie i pomnażanie tej wartości.
Jakie masz pomysły w swoim przypadku?
Tu ważny jest wgląd w swoje zasoby, zdolności, to czym na daną chwilę dysponujesz i od razu możesz wykorzystać oraz Twoja kreatywność. Wyjście na zewnątrz, otwarcie się na świat, na ludzi. Wyjście poza ramy tradycyjnie pojmowanego zarabiania pieniędzy na stanowisku pracy. Chodzi o działanie polegające na dostarczaniu wartości dla innych i dla siebie (zauważ kolejność odbiorców wartości!) Możesz powiedzieć: no tak, ale przecież, żeby dzielić się wartością i pomnażać ją, to najpierw trzeba ją mieć.
– No tak. A nie masz?

Pieniądz nie jest monolitem, chociaż został zunifikowany. Tworzy system pieniężny. Różne mamy stopnie płynności i formy pieniądza, z których możemy korzystać i każda z tych form ma swoje przeznaczenie.

Jak szybko można wykorzystać pieniądz? Czyli stopnie płynności pieniądza

Istnieją następujące formy pieniądza o wysokim stopniu płynności:

 1. pieniądz gotówkowy (najwyższy stopień płynności):
  moneta (pieniądz metalowy, kruszcowy; bilon) i banknot (pieniądz papierowy, którego źródłem jest papierowe potwierdzenie złożenia depozytu u dawnych złotników, a późniejszych bankierów i związany jest z rozwojem systemu bankowego);
 2. pieniądz rozrachunkowy (wysoki stopień płynności, czyli możliwości spieniężenia do postaci gotówki)
  • do tradycyjnych form pieniądza rozrachunkowego zalicza się formy papierowe – papiery wartościowe: czeki, weksle, obligacje, akcje, bony;
  • wraz z rozwojem technologii pojawiły się następujące formy: pieniądz elektroniczny na rachunku bankowym (kwota do swobodnej dyspozycji na koncie bankowym) oraz tzw. “pieniądz plastikowy”: karty do rachunków bankowych (pozwalające na wypłatę pieniędzy z bankomatu czy w kasie banku), karty kredytowe.
 • w dawniejszych czasach mieliśmy: inny towar (np. bydło, surowce, żywność, przedmioty użytkowe) oraz płaciwa (zwykle drobniejsze przedmioty, odpowiedniki pieniędzy gotówkowych: np. płaty lnu, muszle, kamienie szlachetne).

Na rynku pieniężnym i w systemie bankowym mówi się natomiast o tzw. agregatach pieniężnych charakteryzujących się różnymi stopniami płynności pieniądza.
Warto jednak najpierw się zapoznać, jak działa system bankowy —> Jak działa system bankowy w Polsce? (I nie tylko)

Agregat
Opis
M0
("em zero")
pieniądz gotówkowy w obiegu + środki banków komercyjnych zgromadzone na rachunku w banku centralnym
Jest to tzw. baza monetarna, czyli łączna ilość pieniędzy wyemitowana przez bank centralny. Inaczej tzw. pieniądz wielkiej mocy.
Najmniejszy udział w agregatach pieniężnych ogółem
M1
uwzględnia pieniądz gotówkowy w obiegu + depozyty i zobowiązania płatne na żądanie (a vista) w banku komercyjnym i w innych, pozabankowych instytucjach finansowych
czyli, oprócz gotówki, to także środki zgromadzone np. na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, a także czeki, weksle itp.
Średni udział w agregatach pieniężnych
M2
M1 + depozyty i zobowiązania wobec przedsiębiorstw w bankach komercyjnych o terminie zwrotu do 2 lat
Duży udział w agregatach pieniężnych
M3
M2 + bankowe papiery dłużne o zapadalności do 2 lat i operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami a instytucjami pozabankowymi
Duży udział w agregatach pieniężnych

Źródło: NBP.

Można zauważyć, że czas gromadzenia środków pieniężnych nie przekracza 2 lat, a o takich zobowiązaniach mówi się jako krótko- lub średniookresowe (1-3 lata), a więc ogólny stopień płynności agregatów pieniężnych jest średni.
Największy stopień płynności spośród podanych ma agregat M1 (inaczej pieniądz transakcyjny).

Warto dodać, że na przestrzeni lat zmniejsza się udział agregatu M3, natomiast zwiększa się udział agregatu M1. Oznacza to, że systematycznie zwiększa się ilość pieniądza w obiegu (czyli podaż pieniądza). W praktyce oznacza to systematyczny spadek stopy procentowej pieniądza (spadek jego wartości) i inflację. A idąc dalej tym tropem, należy wskazać, że na taki stan rzeczy ma wpływ nie tylko zwiększenie się ilości banków oferujących kredyty i pożyczki, ale także zwiększanie się ilości innych instytucji finansowych, pozabankowych, które również zajmują się taką działalnością. O postępującej konsumpcji już nie wspominając. Co możesz zrobić z tym faktem? Chcesz dołączyć do tej narzuconej konsumpcji pieniędzy, czy bardziej wolisz tworzyć wartość i korzystać z niej?

Może te kilka myśli poniżej dodatkowo Cię zainspirują? To kompilacja i wnioski z różnych myśli dotyczących pieniądza, z którymi mogłeś się spotkać:

Nie biegnij za pieniądzem, bo będzie Ci uciekał. Daj coś od siebie – coś takiego, aby sam do Ciebie przychodził. Dawaj innym, aby chcieli przyprowadzać do Ciebie i pozostawiać swoje pieniądze. Dziel się z innymi, aby chcieli dzielić się z Tobą swoimi pieniędzmi, wierząc, że dobrze je spożytkujesz dla wszystkich. Pieniądz to zmaterializowana energia. Musi być w ruchu, musi krążyć, przepływać, być w bezpiecznym miejscu przechowywany i musi być wykorzystywany, musi wzrastać, czasem słabnąć, ale finalnie osiągać równowagę i zapewniać progres, aby służyć ludziom i całemu światu dobrze.

Dla wszystkich wystarczy pieniędzy.

Można być jednocześnie bogatym i doświadczać szczęścia. Nie trzeba wybierać. Bycie bogatym to przede wszystkim stan umysłu: koncentracja na tam, co masz, a nie na tym, czego nie masz i wykorzystywanie tego, co masz, aby się rozwijać.

Wykorzystuj pieniądze, nie ludzi.
Wykorzystuj zasoby ludzi za ich zgodą, nie ludzi.

Pieniądz – jakie ma znaczenia i co można z nim robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądź z nami na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

advanced-floating-content-close-btn 

Pisma urzędowe

advanced-floating-content-close-btn 

ANALIZY RYNKU

 

BIZNESPLANY

advanced-floating-content-close-btn 

SZKOLENIA

 

COACHING